برای تهیه محتواهای آموزشی دیجیتال آقای دکتر کسری طبری

به آدرس مقابل مراجعه فرمایید:   www.dparseh.ir

ایده‌های نوین در دندانپزشکی ترمیمی

آشنایی با آزمون‌های تخصصی دندانپزشکی

حفظ حیات پالپ با  MTA همراه با نکات کلینیکی و CD آموزشی

دندانپزشکی جامع؛ برای دندانپزشکان

درسنامه جامع هوشمند دندانپزشکی ترمیمی

مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی ومواد دندانی

درسنامه جامع هوشمند دندانپزشکی ترمیمی

درسنامه جامع هوشمند دندانپزشکی ترمیمی

درسنامه جامع مبانی دندانپزشکی ترمیمی

مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی جهت دانشجویان علوم پزشکی

مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی جهت دانشجویان علوم پزشکی

مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی جهت دانشجویان علوم پزشکی

چاپ کتاب زبان جهت آمادگی آزمون رزیدنتی

چاپ کتاب زبان جهت آمادگی آزمون رزیدنتی

چاپ کتاب زبان جهت آمادگی آزمون رزیدنتی

نظارت و اجرای ترجمه کتاب مرجع Art & Science of Operative Dentistry 2019

نظارت و اجرای ترجمه کتاب مرجع Art & Science of Operative Dentistry 2013

clinical-fundamentals-of-esthetic-posterior-restorations

اصول و مبانی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

درسنامه مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی