جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

وقتی نقص هایتان را بپذیرید دیگر کسی نمی تواند از آنها علیه شما استفاده کند.

وقتی نقص هایتان را بپذیرید دیگر کسی نمی تواند از آنها علیه شما استفاده کند. شناخت و آگاهی نسبت به نواقص و کاستی ها نباید باعث کاهش اعتماد به نفستان گردد؛ بلکه کمکی است تا امورات خود را بهتر مدیریت کنید.