مهم ترین رسالت یک انسان، مفید بودن و خدمت رسانی به بندگان خداوند، همراه با احساس آرامش و خوشبختی درونی است.

انسان موفق؛ فردیست که در تمامی ابعاد و وجوه زندگانی به صورت یکنواخت و موازی، رشد و پیشرفت نماید.